PUBLICITÉ

Zwanger: welke rechten hebt u op het werk?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 14/11/2014 - 15h58
-A +A

Heel veel toekomstige moeders moeten hun zwangerschap maandenlang combineren met hun baan.

Het arbeidsrecht is aangepast om hen het dagelijkse leven te vergemakkelijken en de moeder en het kind te beschermen.

Een overzicht van de rechten van zwangere vrouwen in loondienst.

PUB

Betere arbeidsomstandigheden

Een zwangere vrouw hoeft haar toestand niet bekend te maken aan haar werkgever, behalve als ze aanspraak wil maken op een aantal wettelijke voordelen waar ze recht op heeft. In dat geval is het aan te raden om de werkgever aan het eind van de vierde maand op de hoogte te brengen. Zo kan ze zo vroeg mogelijk van die voordelen genieten en blijft het risico op een eventuele miskraam zo klein mogelijk.  

Die kennisgeving kan op twee manieren. U kunt het medisch attest dat de zwangerschap bevestigt zelf aan uw werkgever overhandigen en hem vragen een bewijs van ontvangst te ondertekenen, of u kunt dat doen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte is gebracht van de zwangerschap mogen zwangere vrouwen, behoudens uitzondering, geen overwerk meer doen. Nachtarbeid blijft mogelijk tot acht weken voor de voorziene bevallingsdatum, maar vrouwen mogen nachtwerk tijdens hun zwangerschap en tot vier weken na het einde van het bevallingsverlof weigeren. Ze moeten dan wel een medisch attest voorleggen.

De werkgever moet dan ander werk overdag aanbieden of, als dat niet kan, het arbeidscontract tijdelijk opschorten.

De werkgever is verplicht om de zwangerschap aan de arbeidsgeneesheer mee te delen. Als de zwangere vrouw risicovolle arbeid verricht, kan het werk tijdelijk anders worden geregeld, de werkomstandigheden kunnen worden aangepast of de vrouw kan van werkpost veranderen. Als dat niet mogelijk is, mag het arbeidscontract tijdelijk worden opgeschort. In dat geval krijgt de werknemer een invaliditeitsuitkering en hoeft de werkgever geen loon uit te betalen.

Een zwangere vrouw heeft recht op afwezigheid om de verplichte medische onderzoeken voor de medische opvolging van haar zwangerschap te laten doen (prenataal onderzoek aan het eind van de derde maand, daarna de zes maandelijkse onderzoeken) en dat zonder loonsvermindering.

Borstvoeding
Borstvoeding op het werk is wettelijk toegestaan tot het kind negen maanden oud is. De werkneemster beschikt tijdens de werkuren over een uur per dag om haar kind te zogen als ze vier uur of meer werkt. Als ze zeveneneenhalf uur of meer werkt, krijgt ze daar twee uur per dag voor. De pauzes worden niet vergoed, maar de werkneemster kan een tegemoetkoming vragen aan het ziekenfonds.

Rechten op het werk specifiek voor zwangere vrouwen

Solliciteren
Een zwangere werkzoekende vrouw hoeft haar toekomstige werkgever niet op de hoogte te brengen van haar zwangerschap. De werkgever heeft tijdens een sollicitatiegesprek in principe niet het recht om een vrouw te vragen of ze zwanger is of van plan is om zwanger te worden, zolang de aard van het werk geen specifiek probleem stelt tijdens de zwangerschap. 

Ontslag
Werkneemsters die zwanger zijn, mogen niet omwille van hun zwangerschap ontslagen worden. Die bescherming geldt tijdens het hele bevallingsverlof en tot een maand na het hervatten van het werk.

Loon
Tijdens het bevallingsverlof werkt de werkneemster niet, maar krijgt ze een dagelijkse vergoeding die door het ziekenfonds wordt uitbetaald op basis van een aantal voorwaarden.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 14/11/2014 - 15h58

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wanneer moet u naar de arbeidsgeneesheer? Geüpdatet op 03/03/2014 - 15h11

Een arbeidsgeneesheer heeft als taak om erop toe te zien dat het werk de lichamelijke of mentale gezondheid van een werknemer niet in het gedrang brengt. Daarvoor worden consultaties georganiseerd, maar u kunt ook zelf vragen om naar de arbeidsgenees...

Hoe verlaat u uw bedrijf in schoonheid? Geüpdatet op 27/05/2003 - 00h00

U wilt veranderen van werk? Z'n bedrijf verlaten is niet altijd evident! Geldt voor u het gezegde 'Vertrekken is een beetje sterven', verander dan uw visie en ga ervan uit dat u aan een nieuwe levensfase begint...

Meer artikels