• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Werken met een handicap: de situatie in België

Werken met een handicap: de situatie in België

Werken als je een handicap hebt, is perfect mogelijk!

De stereotypen zijn weliswaar hardnekkig, maar er bestaan initiatieven om het aanwerven van werknemers met een handicap te stimuleren.

Werken met een handicap: werkgelegenheid en quota’s

Nog altijd worden werk en handicap vaak als onverenigbaar beschouwd. Het werk speelt nochtans een cruciale rol in de integratie van mensen met een handicap. Die worden nog al te vaak uit de samenleving geweerd.

België is wat dat betreft trouwens een slechte leerling! In 2005 waren amper 42,5 % van de mensen met een handicap aan de slag, voor de rest van de bevolking bedroeg dat cijfer toen 64,3 %.

Een koninklijk besluit van 5 maart 2007 bepaalde dat 3 % van de mensen die in de federale overheidsdiensten werken mensen met een handicap moeten zijn. Maar voorlopig is dat nog theorie. In tegenstelling tot in andere Europese landen zijn deze quota’s bovendien alleen voor de overheidssector bedoeld.

 

Werken met een handicap in het gewone circuit

Gelukkig bestaan er andere initiatieven die de werkgelegenheid van mensen met een handicap stimuleren en de terughoudendheid van werkgevers proberen te overwinnen.

In België werd een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten (nr. 26) die inhoudt dat werknemers met een handicap die tewerkgesteld zijn in een normaal arbeidsregime hetzelfde minimumloon moet krijgen als werknemers zonder handicap. De overheid kan hiervoor bijpassen in het loon en de sociale lasten.

Die vergoeding kan gaan tot 50 % van het normale minimumloon en verschilt van de ene gemeenschap en het ene gewest tot het andere.

We vermelden enkele bestaande maatregelen:

- de begeleidingspremie - die financiert de begeleiding van een persoon met een handicap op de werkvloer door een werknemer,

- de compensatiepremie - daarmee kunnen bijvoorbeeld de kosten worden gedekt die nodig zijn voor de inrichting of aanpassing van de arbeidsplaats,

 - de overeenkomst voor beroepsaanpassing - dat is een soort omscholingsovereenkomst die wordt afgesloten tussen de werkgever en de gehandicapte werknemer; het gaat om een praktijkstage van drie maanden tot een jaar.

Voor mensen met een handicap die als zelfstandige willen werken, bestaat er ook een installatiepremie waarvan ze een jaar lang kunnen genieten.

 

Artikel gepubliceerd door op 04/12/2012

Bronnen: Agence Wallonne pour l’Intégration des personnes Handicapées (AWIPH) - Service bruxellois Phare (Personne Handicapée Autonomie Retrouvée - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - Dienststelle für Personen mit Behinderung
«Clés pour les aménagements raisonnables au profit des personnes handicapées au travail», brochure uitgegeven door par de FOD Wergelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten